versie 15-02-’21
In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd.

 1. Algemeen
  1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling/diensten, aanbieding en transactie tussen Modern Body Studio Angie en client waarop Modern Body Studio Angie deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De algemene voorwaarden zijn kosteloos te verkrijgen op aanvraag. Modern Body Studio Angie behoudt zich het recht voor ten alle tijden, zonder mededeling vooraf, deze voorwaarden aan te passen.
 2. Inspanning Modern Body Studio Angie
  2.1 Medewerkers van Modern Body Studio Angie zal de behandelingen/ diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Modern Body Studio Angie zal zo goed als redelijkerwijs mogelijk is de client inlichten over ( financiele) consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling/dienst.
 3. Eigen verantwoording en risico’s
  3.1 Alle opdrachten van client aan Modern Body Studio Angie worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico’s.
  3.2 Door opdracht te geven aan Modern Body Studio Angie tot het aanbrengen van een tattoo, huidverbetering, piercing of een andere behandeling/dienst verklaart client tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofolie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening, of anderzins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten ( zoals HIV, Hepatitus A,B of C of anderzins) en dat zijn/haar behandeling ook anderzins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van Modern Body studio Angie of derden in gevaar kan brengen.
  3.3 Opdrachtgever/client staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 17 jaar of ouder heeft en zijn haar besluit om een behandeling/ dienst, piercing door Modern Body Studio Angie te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen. De behandeling/dienst door Modern Body Studio Angie uitsluitend plaats met een ingevuld,ondergetekend toestemmingformulier en geldig I.D bewijs.
  3.4 In het geval de persoon die door Modern Body studio Angie wenst te worden behandeld in de leeftijd tussen 12 en 16 jaar is, vind de behandeling/dienst door Modern Body Studio Angie uitsluitend plaats met een ingevuld,ondergetekend toestemmingformulier, geldig I.D. bewijs en in aanwezigheid van diens ouder of voogd. in dat geval geldt de ouder/voogd als opdrachtgever. Dit geldt uitsluitend voor piercings. Modern Body Studio Angie brengt geen permanente Make-Up, Tattoo, verwijderingen via laser of andere behandelingen/diensten aan bij personen onder de 16 jaar, ook niet met toestemming van ouder/voogd.
  3.5 Modern Body Studio Angie behandelt enkel kinderen jonger dan 12 jaar, voor oorlel gaatjes met ingevuld en ondertekend toestemmingformulier en in aanwezigheid van ouder en voogd.
  3.6 Modern Body studio Angie heeft altijd het recht om van opdrachtgever te vragen een geldig legitiematiebewijs te tonen, daarvan kopie te maken en te bewaren.Indien de opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs kan tonen heeft Modern Body Studio Angie het recht om de opdracht voor behandeling/ dienst te weigeren.
 4. Afspraken
  4.1Clienten zijn vrij om tijdens de openingstijden zonder afspraak binnen te komen voor een behandeling/ dienst, informatie en / of product. Mits Modern Body Studio Angie in de gelegenheid is, en niet al wel met een behandeling bezig is, of afspraak heeft. Indien dit het geval is zal Modern Body Studio Angie u mondeling verwijzen naar een ander tijdstip, of vragen een afspraak in te plannen, zodat Modern Body Studio Angie u ook alle aandacht kan geven.
  4.2 Afspraken maken
  De client maakt een afspraak via telefoon, mail online of persoonlijk in de studio of naderhand van de gratis intake gesprek aan de behandeling De client vertelt voor welke behandeling/dienst hij/zij een afspraak wenst. Modern Body Studio Angie zal de afspraak voor de client
  met de juiste medewerker inplannen voor de behandeling/dienst met aangehouden richttijden die u wenst.
  4.3 Aanbetaling
  Modern Body Studio Angie heeft het recht om voor sommige behandeling/dienst een aanbetaling te vragen. Omdat er voor een behandeling/dienst een bepaalde tijd in de agenda wordt gereserveerd voor de behandeling/dienst en/of voorafgaande aan een afspraak Modern Body studio Angie voorbereidend werk moet uitvoeren (zoals ontwerp maken) en hiervoor tijd heeft besteed wordt de aanbetaling beschouwd als garantie van de afspraak. Uw aanbetaling wordt dan met het eindbedrag van de gewenste behandeling/dienst verrekend
  4.4 Behandelingen wijzigingen en of uitbreiden
  Wanneer de client voor of tijdens de afspraak bij Modern Body Studio Angie aangeeft de behandeling/dienst te willen wijzigen en of uitbreiden, dient de client dit met Modern Body Studio Angie te overleggen.Modern Body Studio Angie zal dan met de client overleggen om de behandeling door te zetten mits de agenda tijd dit toelaat anders zal de client een nieuwe afspraak inplannen.
  4.5 Afspraak annuleren door client
  De client moet een verhindering of annulering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan Modern Body Studio Angie melden. Indien client tijdig laat weten de afspraak te willen verzetten en er een aanbetaling is voldaan, zal de aanbetaling geldig blijven en in overleg met Modern Body Studio Angie een nieuwe afspraak worden ingepland. Dan blijft de aanbetaling 1 jaar geldig ( vanaf dat deze betaald is) daarna komt deze te vervallen en heeft u geen recht meer op restitutie.
  Als de client niet komt opdagen en of niet heeft geannuleerd, en bij het maken van de afspraak is een aanbetaling gedaan, zal de aanbetaling niet meer geldig zijn, en komt te vervallen.
  Indien de client meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de studio arriveert, mag Modern Body Studio Angie de verloren tijd inkorten op de behandeling/dienst en het volledige standaard tarief van de behandeling/ dienst rekenen.
  4.6 Afspraken annuleren door Modern Body Studio Angie
  Modern Body Studio Angie moet verhinderen voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de client melden. Uitzondering daar gelaten als medewerkers spoedgeval, onwel/ ongeval tijdens aanwezigheid dienst. of als medewerker zich niet op tijd aanmeld voor de geboekte afspraak. Modern Body Studio Angie, zal er alles aan doen om de afspraak voor de behandeling/ dienst te voldoen door bijvoorbeeld een andere bevoegde medewerker de behandeling/dienst te laten uitvoeren.
 5. Betaling
  5.1 Prijzen van Modern Body Studio Angie vermeldt alle prijzen van behandelingen/diensten en producten zichtbaar in de studio via een menu, op aanvraag en op website. Modern Body Studio kan voor bijvoorbeeld een Tattoo geen vast bedrag zeggen zonder een eind ontwerp en grote te weten. Vooraf aan een tattoo zal de prijs besproken worden met de client. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
  5.2Prijswijzigingen
  Modern Body Studio Angie vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op website.
  5.3 Aanbiedingen en acties
  Aanbiedingen en acties zijn geldig in de aangegeven looptijd en of zolang de voorraad strekt en volgens voorwaarden, aangegeven bij de aanbieding/actie
  5.4Betalen
  De client dient direct na afloop van de behandeling/dienst de betaling van de behandeling/ dienst en eventuele producten contant of via pin te voldoen.
  5.5 Gedeelde betaling
  De client mag een betaling in twee delen betalen, mits de client gekozen heeft voor een behandeling/dienst pakket samen gesteld door Modern Body Studio Angie. Hiervoor wordt getekend door de client in de toestemmingsformulier en wordt de betaling afspraak hierin vermeld.
  5.6 Retourneren
  op verkoop producten geldt een recht van retour. Op behandelingen/diensten geldt geen recht van retour. Dit recht geldt tot 14 dagen na de aankoopdatum, zoals vermeldt op de bijbehorende aankoopbewijs. Het recht van retour vervalt indien verpakking geopend is en / of gebruikt is. Alleen retournering van producten is mogelijk, er wordt nooit geld terug gegeven.
 6. Persoonsgegevens en privacy
  6.1 Gegevens verstrekken
  De client voorziet Modern Body Studio Angie voor de behandeling/ dienst van alle gevraagde gegevens via de toestemmingsformulier, waarvan Modern Body Studio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de client redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling/dienst.
  6.2 Klantenbestand en Privacy
  Modern Body Studio Angieneemt persoonlijke gegevens van de client op in een (al dan niet geautomatiseerd) klantsysteem/ klantenkaart. Modern Body Studio Angie behandeld de gegevens van de client volgens de richtlijnen van de WetBescherming persoonsgegevens. Modern Body Studio Angie zal de gegevens van de client niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van client.
 7. Geheimhouding
  7.1 Modern Body Studio Angie is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de client heeft meegedeeld voor, tijdens en /of na de behandeling/dienst. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de client is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Modern Body Studio Angie verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 8. Aansprakelijkheid
  8.1 Door opdracht te geven aan Modern Body Studio Angieerkent de opdrachtgever dat Modern Body Studio Angie een inspanningen verbintenis heeft. Modern Body Studio Angie zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Modern Body Studio Angie kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Modern Body Studio Angie is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling/dienst, tenzij komt vast te staan dat de schadeaan haar opzet of grove schuld is te wijten.
  8.2 Aansprakelijkheid voor schade
  Modern Body Studio Angie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Modern Body Studio Angie is uitgegaan van de door de client verstrekte onjuiste en / of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik,werkzaamheden, vrijetijdsbesteding of andere voor de behandeling/dienst relevante gegevens.
  8.3 Aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging persoonlijke eigendommen.
  Modern Body Studio Angie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de client heeft meegenomen naar de studio van Modern Body Studio Angie.
 9. Garantie
  9.1 garantie bepaling
  Modern Body Studio Angie geeft de client garantie op producten ( gedurende onderstaande garantie termijn) Deze garantie vervalt indien: A. De verpakking geopend is en / of het product gebruikt is ( wegens hygienische redenen) B.De client de producten niet volgens gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
  9.2 Modern Body Studio Angie geeft de client geen garantie op schoonheid behandelingen als PMU, laser behandelingen en piercings.
  9.3 Modern Body Studio Angie biedt wel een garantie termijn van 3 maanden op je nieuwe tattoo, mits deze door de tattoeerder zelf bepaald of er een touch up nodig is. Een touch up afspraak kan gemaakt worden 4 weken na de eerste afspraak.
  9.4 Garantietermijn
  Producten, tot 14 dagen na aankoopdatum en het orginele aankoopbewijs.
  9.5 -Modern Body Studio Angie gebruikt voor de behandeling/dienst met permanente Make-up, uitsluitend pigmenten die zijn gecontroleerden onder controle staat door ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport en de keuringsdienst van waren. zoals bepaald in het warenwetbesluit tatoeage kleurstoffen. -Modern Body Studio Angiegebruikt voor behandeling/ dienst met tattoeage, uitsluitend inkt die zijn gecontroleerden onder controle staat door ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport en de keuringsdienst van waren. zoals bepaald in het warenwetbesluit tatoeage kleurstoffen. -Modern Body Studio Angie gebruikt voor de behandeling / dienst met piercing ( doorboren van de huid) hoogwaardig kwaliteit producten voor verse piercings, sieraden met implant grade titanium ( TI 6 AL4V ELI ASTM 136 F) Internally threaded ( inwendig schroefdraad) of threadless of vanaf 14K goud Internally threaded of threadless. Onze voorraad sieraden komen dan ook uitsluitend van erkend goedgekeurde sieraden distributeurs. sieraden hebben een erkend mill certificate, en zitten op en boven de richtlijnen van het LCHV.
  9.6 Modern Body Studio Angie handeld naar de hygiene regels / richtlijnen van de GGD en LCHV. Voor de werkruimte en sterilisatie ruimte en voor het materiaal dat vakkundig gesterilisseerd wordt.
 10. Levering van producten
  10.1 Eigendom voorbehoud
  Alle producten blijven eigendom van Modern Body Studio Angie tot deze volledig zijn betaald door de client.
  10.2 producten op voorraad
  In de praktijkruimte/ studio is een beperkte voorraad producten aanwezig. Indien een product voorradig is, kan deze meteen na betaling meegenomen worden door de client.
  10.3 Levering van producten
  Indien een bepaald product niet voorradig is kan Modern Body Studio Angie dit product voor de client bestellen. Dit is uitsluitend mogelijk, wanneer de client de helft van de verkoopwaarde aanbetaald. Modern Body Studio Angie zal de client, voor dat deze de bestelling bevestigd, informeren over de totale kosten van de bestelling. De totale kosten bestaan uit productkosten, transportkosten en andere noodzakelijke kosten ( als bijvoorbeeld duanekosten) om het product aan de klant te kunnen overdragen.
  Wanneer de aanbetaling door de client is voldaan is de bestelling bindend, en is de client verplicht tot afname van de product(en). Het resterende bedrag betaalt de client bij overdracht van de bestelde producten.
  10.4 Levertijd
  Modern Body Studio Angie hanteert een standaard levertijd van 6 weken na de datum wanneer de aanbetaling is gedaan. Indien een levertijd langer duurt dan 6 weken (ivm speciale sieraden die uit bijvoorbeeld de USA, Canada of Rusland moet komen) zal Modern Body Studio Angie de client voor dat een bestelling plaatsvind ervan op de hoogte brengen/ informeren, in welk termijn de levertijd verwacht kan worden, en de client de mogelijkheid geeft om de bestelling te annuleren.
  Wanneer Modern Body Studio Angie zich niet aan de levertijd kan houden, wordt de client hier zo vroeg mogelijk over geinformeerd. De client beschikt dan over de mogelijkheid om de bestelling te annuleren. Indien de termijn van 6 weken overschreden wordt, en de client wenst de bestelling niet te annuleren, mag de client Modern Body Studio Angie om een korting van 10%van het totaal verschuldigd bedrag verzoeken. Dit dient de client aan Modern Body Studio Angie te melden, binnen 4 dagen na de melding van Modern Body Studio Angie dat zij zich niet aan de levertijd termijn kan houden. De aanbetaling zal bij annulering door Modern Body Studio Angie teruggestort worden op een door de client aan te geven wijze.
 11. Beschadiging en diefstal
  11.1 Beschadiging
  Modern Body Studio Angie heeft het recht om van de client een schadevergoeding te eissen indien de client meubilair,apperatuur of producten beschadigd. Deze schadevergoeding bestaat tenminste, maar niet uitsluitend, uit de vervangingswaarde van de beschadigde producten plus directe transport en instalatiekosten.
  11.2 Diefstal
  Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.
 12. Klachten
  12.1 Indien de client een klacht heeft over de behandeling/dienst of product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 5 werkdagen na plaatsnemen van de behandeling/dienst of aankoop datum product, schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van Modern Body Studio Angie. Indien de klacht gegrond is, zal Modern Body Studio Angie de behandeling/ dienst opnieuw verrichten zoals overeengekomen , tenzij dit inmiddels voor de client aantoonbaar zinloos is geworden en de client dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt. Indien Modern Body Studio Angie en client niet tot overeenstemming kunnen komen, kan het geschil voorgelegd worden aan een geschillencommissie of door een volgens de wet bevoegde rechter.
 13. Behoorlijk gedrag
  13.1 De client behoort zich binnen de praktijkruimte/ studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaadbare normen. Indien de client na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Modern Body Studio Angie het recht de client de toegang tot de praktijkruimte/ studio te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 14. Recht
  14.1 Op elk overeenkomst (Toestemmingsformulier) tussen Modern Body Studio Angie en de client is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

website Disclaimer
Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van Modern Body Studio Angie website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Wij zijn niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website. Wij wijzen hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op onze website verwijzen. De gegevens op de Modern Body Studio Angie website kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Wij geven geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de sites en zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door ons uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van onze website. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van ons zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze site of bronnen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

Typefouten
De informatie op onze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u typefouten aantreft. Voor dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Alle informatie op onze website is dan ook onder voorbehoud van druk- en typefouten.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, dan kunt u deze richten aan e-mailadres info@modernbodystudio.nl

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer en/of privacy statement