Wij werken volgens de nieuwe REACH regelgeving 

Wat is REACH 

REACH is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. Het beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden. REACH staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Deze verordening geldt voor alle landen van de Europese Unie.

Veel mensen hebben een of meer tatoeages. Bij het aanbrengen van een tatoeage of permanente make-up wordt de tatoeage-inkt onder de huid aangebracht. De inkt blijft daar langdurig aanwezig. Daarom moeten de stoffen in tatoeage-inkten veilig zijn.

Inkten zijn complexe mengsels met veel componenten, zoals (azo)kleurstoffen, pigmenten, zware metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKspolycyclische aromatische koolwaterstoffen). Inkten bevatten ook conserveermiddelen, vulstoffen, oplosmiddelen en onzuiverheden.


Risico
’s

Sommige componenten in inkten kunnen allergische huidreacties geven. Andere componenten hebben andere toxische eigenschappen. Dat kan gaan om huidirritatie, effecten op de voortplanting, kankerverwekkendheid, of er kunnen kankerverwekkende stoffen worden gevormd, bijvoorbeeld onder invloed van licht.
Overgevoeligheidsreacties op de plek van de tatoeage zijn de meest voorkomende gezondheidsklachten. Door bacteriën in de inkt of bij een onhygiënische werkwijze kunnen huidinfecties ontstaan bij het tatoeëren.
Er is relatief weinig bekend over andere negatieve effecten bij personen met een tatoeage. In de wetenschappelijke literatuur wordt tot nog toe geen verhoging in het aantal kankergevallen bij bezitters van tatoeages gerapporteerd.

Wettelijk kader

Europese wetgeving

Onder de REACH Verordening (1907/2006/EG) wordt vanaf 2022 een restrictie van kracht met strenge limieten in tatoeage-inkten voor:

  • Alle stoffen die in Europa geclassificeerd zijn als carcinogeen, mutageen of als sensibiliserend (klassen 1A, 1B en 2) of als huid- of oogirriterend (klassen 1, 1A, 1B, 1C, 2);
  • Stoffen die verboden zijn of gebruiksbeperkingen hebben in de Europese cosmeticawetgeving;
  • Een aantal zware metalen inclusief arseen, cadmium, chroom-6, en lood;
  • Polycyclische aromatische koolwaterstoffen inclusief benzo(a)pyreen;
  • 31 aromatische amines die (mogelijk) kankerverwekkend en/of sensibiliserend zijn;
  • 46 azokleurstoffen waaruit kankerverwekkende/sensibiliserende aromatische aminen kunnen vrijkomen (geselecteerd o.b.v. marktinventarisatie tatoeagekleurstoffen)